hodina detom

kontinencia

logo ifmsa

Príručka múdrych rodičov

Prirucka chytrych rodicu

 

Poslanci Európskeho parlamentu schválili iniciatívnu správu o situácii zdravotne postihnutých ľudí v EÚ. Správa zdôrazňuje, že pre ľudí s postihnutím je nesmierne dôležitý prístup k verejnej doprave, ako aj prístup k informáciám a komunikačným technológiám.

V tejto súvislosti parlamnet vyzýva EÚ a členské štáty na podniknutie nevyhnutných krokov. Okrem toho požaduje vypracovanie Európskej charty kvality podpory pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Schválená správa víta postupné odstraňovanie mnohých foriem diskriminácie, s ktorými sa stretávajú ľudia so zdravotným postihnutím pri využívaní leteckej, námornej a pozemnej dopravy a oceňuje prijatú legislatívu týkajúcu sa práv telesne postihnutých občanov pri využívaní leteckej dopravy, no žiada EK, aby sa rovnaké predpisy rozšírili aj na ostatné formy prepravy.

Text správy tiež oceňuje snahy Európskej komisie zamerané na zlepšenie prístupu postihnutých občanov k informáciám a komunikačným technológiám, no zároveň upozorňuje na to, že vyše 80 % verejných internetových stránok (vrátane stránok európskych inštitúcií) je ešte stále bežne neprístupných ľuďom so zdravotným postihnutím.

Parlament sa pritom domnieva, že dostupnosť informačných a komunikačných technológií môže účinne prispieť k zníženiu vysokej nezamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím. Preto vyzýva inštitúcie EÚ a členské krajiny, aby podnikli kroky potrebné na sprístupnenie ich webových stránok. Európskym inštitúciám tiež Parlament pripomína, že ich dokumentácia by mala byť "vždy na požiadanie k dispozícii v prístupnej forme, najmä vo forme plne prístupnej pre nevidiacich, čiastočne zrakovo postihnutých a ľudí s poruchami učenia". Správa ďalej zdôrazňuje, že "je nevyhnutné používať jasný a jednoduchý jazyk a v čo najväčšej miere upustiť od používania odborných termínov".

Okrem toho prijatý text požaduje, aby sa urobilo viac v oblasti infraštruktúry a zdôrazňuje význam plánovania a administratívneho schvaľovania dizajnu budov, vrátane ich vybavenia a príslušenstva pre odstránenie architektonických prekážok. Inštitúcie EÚ v tejto súvislosti správa vyzýva, aby prijali nevyhnutné opatrenia na sprístupnenie svojich budov pre každého.

V otázke vzdelávania EP nalieha na Komisiu, aby spoločne s členskými štátmi podporila začlenenie ľudí so zdravotným postihnutím do všeobecného vzdelávania "pokiaľ možno od najnižšieho veku" a podporila prístup osôb so zdravotným postihnutím ku všetkým úrovniam vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj k novým technológiám, v súlade s ich schopnosťami a želaniami. Tzv. špeciálne školy sa pritom v niektorých prípadoch majú stále vnímať ako nevyhnutné inštitúcie.

5.12.2006 | | Európsky parlament

 

článok je prevzatý z ww.csz.sk